هادي  خموشي 1  دکتر ناصر محمديان روشن 2   دكتر مرتضي سام دليري 3  زهرا  فروغي 4

1-  فارغ التحصیل كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي -  زراعت دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس 2 - عضو هيات علمي و رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس 3- عضو هيات علمي داشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان 4- عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان

چكيده

به منظور بررسي اثر فاصله كاشت و كود نيتروژن بر عملكرد واجزاي عملكرد باقلا ، از آزمايش فاكتوريل با طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي در 3 تكرار، در سال زراعي 90-1389 در شهرستان لاهيجان واقع در استان گيلان اجرا گرديد.فاكتورهاي آزمايش ، سه تراكم (25*25 و35*35 و 45*45 ) بر حسب سانتيمتر و كود نيتروژن در چهار سطح (0 ، 20 ، 40 ، 60 ) بر حسب كيلوگرم انتخاب شدند . در اين آزمايش صفاتي از قبيل عملكرد دانه ، ، وزن 100 دانه ، ، تعداد غلاف ، شاخص برداشت ، اندازه گيري شد.نتايج نشان داد اثر تراكم بوته و كود نيتروژن بر افزایش عملكرد دانه اثر معني داری داشته ،اما وزن 100 دانه ، ، تعداد غلاف در بوته ، تغیر معني داری نداشت. تراكم 25*25 سانتيمتر و تيمار كود نيتروژن با 60 كيلوگرم  در هكتار، بيشترين تاثير را در افزايش عملكرد دانه داشته است . همچنين افزايش مقادير مصرف نيتروژن بر شاخص برداشت نيز معني دار گرديده بطوريكه با افزايش مقدار كود نيتروژن تا 60 كيلوگرم در هكتار شاخص برداشت نيز افزايش پيدا كرده است. اما بر اجزاء عملكرد تغییر معني داری نداشته است .اثر متقابل تراكم و كود نيتروژن نيز بر عملكرد دانه معني دار گرديده، و تراكم 25*25 بوته در واحد سطح  با مقدار 40 كيلوگرم نيتروژن بيشترين عملكرد دانه را نشان داده  است. اما اثر متقابل تراكم و كود نيتروژن بر ساير صفات مورد آزمايش معني دار نگرديده است.

كلمات كليدي : باقلا ، تراكم ، نيتروژن ، عملكرد.

 منبع:

فصلنامه گياهان زينتي و باغباني

Journal of Ornamental and Horticultural Plants

فصلنامه به زبان انگليسي

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

نصراله زاده صفر,قاسمي گلعذاني كاظم,راعي يعقوب

 گروه اكوفيزيولوژي گياهي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز

آزمايشي دو ساله در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه تبريز در سال هاي 1381 و 1382 اجرا شد تا تاثير سايه اندازي روي روند پر شدن دانه و عملکرد ارقام باقلا ارزيابي شود. بذرهاي سه رقم باقلا شامل برکت، سرازيري و HBP-B در هشت و 15 ارديبهشت ماه با دست کاشته شدند. هر دو آزمايش بصورت اسپليت پلات با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار بودند. سطوح سايه در کرت هاي اصلي و ارقام در کرت هاي فرعي قرار گرفتند. تيمارهاي سايه شامل، بدون سايه (شاهد)، 18 درصد، 48 درصد و 70 درصد سايه بود. دوره پر شدن دانه براي ارقام باقلا مشابه بود، ولي سرعت پر شدن دانه و حداکثر وزن دانه ارقام برکت و سرازيري بيشتر از HBP-B بود. اگرچه، وزن صد دانه بركت و سرازيري بيشتر از HBP-B بود، ولي رقم HBP-B از نظر توليد دانه در بوته و محصول دانه در واحد سطح برتري آشکاري داشت. دوره پر شدن دانه در سايه سه تا چهار روز طولاني تر از شاهد بود که به توليد دانه هاي درشت تر در سايه منجر شد. در نتيجه ميانگين عملکرد دانه باقلا در واحد سطح براي گياهان تحت سايه بيشتر از گياهان بدون سايه بود. بنابراين، باقلا را مي توان در کشت مخلوط و آگروفارستري که نور يک عامل محدودکننده مي باشد، به طور موفقيت آميزي مورد استفاده قرار داد.

كليد واژه: باقلا، پر شدن دانه، سايه اندازي، رقم، عملکرد

 منبع :دانش كشاورزي پايدار (دانش كشاورزي) پاييز 1390

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

خسروي هوشنگ,رمضانپور محمودرضا

در اين تحقيق اثر هفت نوع مايه تلقيح ريزوبيوم در ايستگاه تحقيقات كشاورزي بايع كلاي مازندران بر روي باقلا مورد بررسي قرار گرفت. طرح به صورت بلوك‌هاي كاملاً تصادفي شامل هفت تيمار مايه تلقيح، دو تيمار ازتي 100 و 200 كيلوگرم N در هكتار به شكل اوره و تيمار شاهد بدون تلقيح در چهار تكرار پياده شد. ابعاد كرتها 3 × 5/7 متر در نظر گرفته شد. هر كرت داراي چهار رديف كاشت بود كه تيمارها بر روي دو رديف وسط اعمال شدند. نوع بذر مورد استفاده رقم بركت بود. برداشت در دو مرحله، يكي در اواسط دوران گلدهي، و ديگري در پايان دوره رشد صورت گرفت. داده‌ها مورد تجزيه آماري قرار گرفتند و مقايسه ميانگين ها با روش دانكن در سطح 5% انجام شد. نتايج نشان داد تيمار مايه تلقيح حاوي جدايه باكتري مربوط به خوزستان (Rh6) داراي بيشترين اثر بر عملكرد دانه بود. اين تيمار 5/17% نسبت به شاهد افزايش عملكرد نشان داد. بيشترين جذب ازت در مرحله گلدهي مربوط به تيمار مايه تلقيح حاوي جدايه باكتري مربوط به استان مازندران Rh1)) بود. در حالي كه در برداشت نهايي Rh6 با 35% افزايش در جذب ازت نسبت به شاهد، از همه تيمارها برتر بود. همه تيمارهاي تلقيحي نسبت به شاهد، درجه‌بندي گره را افزايش دادند. اثر بر وزن خشك اندام هوايي در مرحله 50% گلدهي براي دو تيمار مايه تلقيح حاوي جدايه‌هاي باكتري Rh1 و Rh3 از مازندران معني‌دار بود. در اين بررسي مايه تلقيح Rh6 براي ادامه تحقيقات در استان مازندران توصيه شد

كليد واژه: مايه تلقيح، ريزوبيوم، باقلا، مازندران

منبع:علوم خاک و آب 1383

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

قنبري بيرگاني داريوش,سخاوت رضا,اسروش سعيد,شيمي پرويز

 اين تحقيق به منظور بررسي اثرات مصرف علفکش و تراکم بوته روي علف هاي هرز باقلا به صورت

آزمايش کرت هاي خرد شده نواري در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 54 تيمار در سه تکرار

در سال هاي زراعي 79-1378 و 80-1379 در مرکز تحقيقات کشاورزي صفي آباد دزفول اجرا شد.

فاصله بين رديف هاي کاشت به عنوان عامل عمودي شامل کاشت باقلا به ترتيب با فاصله رديف

 45، 55 و 65 سانتيمتر، فاصله بوته روي رديف به عنوان عامل افقي شامل کاشت باقلا به ترتيب با

فاصله بين بوته 10، 20 و 30 سانتيمتر روي رديف و تيمارهاي علفکش به عنوان کرت فرعي شامل

کاربرد علفکش هاي کلرتال ديمتيل به ترتيب به ميزان 7.5 و 9 کيلوگرم ماده موثر در هکتار به صورت

 پيش رويشي، بنتازون + هالوکسي فوپ اتوکسي اتيل به ترتيب به ميزان 0.25+0.75 و 0.25+1 

کيلوگرم ماده موثر در هکتار به صورت پس رويشي و شاهد هاي بدون علف هرز و با علف هرز بود.

 در سال 1378  سلمک برگ گزنه اي (.Chenopodium murale L)، پنيرک (.Malva sylvestris L)،

 خردل وحشي (.Sinapis arvensis L) و مجموع علف هاي هرز برگ پهن به وسيله علفکش هاي

 مورد آزمايش کنترل  شدند و وزن خشک علف هاي هرز نيز به وسيله کليه علفکش هاي مورد

 آزمايش کاهش يافت. در سال 1379 نيز چغندر وحشي (.Beta maritime L)، پنيرک و تعداد کل

 علف هاي هرز برگ پهن  به وسيله علفکش هاي مورد آزمايش کنترل شدند و وزن خشک

 علف هاي هرز نيز به وسيله کليه علفکش هاي مورد آزمايش کاهش يافت. در سال 1378 در

 مقايسه با تيمار شاهد با علف هرز کاربرد تيمارهاي کلرتال ديمتيل به ترتيب به ميزان 192 و 156

 درصد، تيمارهاي بنتازون + هالوکسي  فوپ اتوکسي اتيل به ترتيب به ميزان 453 و 457 درصد

 و تيمار با وجين دستي به ميزان 480 درصد و در سال 1379 تيمارهاي کلرتال ديمتيل به

ترتيب به ميزان 28 و 34 درصد، تيمارهاي بنتازون + هالوکسي فوپ اتوکسي اتيل به ترتيب به

ميزان 24 و 47 درصد و تيمار با وجين دستي به ميزان 48 درصد باعث افزايش عملکرد دانه باقلا

شدند. فاصله بين دريف کاشت 45 و 65 سانتيمتر به ترتيب با 3.065 و 2.292 تن در هکتار

بيشترين و کمترين عملکرد دانه باقلا را داشتند. در سال 1379 فاصله بين بوته 10 و 30 سانتيمتر

 به ترتيب با 2.631 و 1.989 تن در هکتار بيشترين و کمترين عملکرد باقلا و در سال 1380 فاصله

 بين بوته 20 و 30 سانتيمتر به ترتيب با 3.781 و 2.466 تن در هکتار  بيشترين و کمترين عملکرد

باقلا را داشتند.براي مبارزه با علف هاي هرز و افزايش ميزان محصول باقلا کاربرد علفکش هاي

 بنتازون + هالوکسي فوپ اتوکسي اتيل به ميزان 0.25+0.75 و يا 0.25+1 کيلوگرم  ماده

موثر در هکتار به صورت پس رويشي و يا کلرتال ديمتيل به ميزان 7.5 و يا 9 کيلوگرم ماده موثر در

 هکتار به صورت پيش رويشي و يا اعمال دوبار وجين دستي 5 و 11 هفته بعد از کاشت و کاشت

باقلا با فاصله بين رديف 45 سانتيمتر و فاصله بين بوته روي رديف 10 و يا 20 سانتيمتر توصيه

مي شود.
 
 
كليد واژه: باقلا، تراكم بوته، علفكش، جمعيت علف هاي هرز

 منبع:مجله علوم زراعي ايران زمستان 1382

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

مهدی دهمرده 1   محمود رامرودی ۲ جعفر ولی زاده 3
 
۱و۲ - گروه زراعت ، دانشگاه زابل. ایران.

۳- گروه زراعت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان. ایران.

 

چکیده

یک میدان آزمایش در مزرعه آزمایشی ، دانشکده کشاورزی در دانشگاه زابل انجام شده  در طول سالهای 2006/2007 به مطالعه اثر تراکم بوته (D) و رقم (V) بر برخی از صفات رشد باقلا. طرح آزمایشی فاکتوریلِ به صورت بلوک کاملا تصادفی  (RCBD) با سه تکرار اجرا شد  . تراکم بوته در سه سطح (12.5 ، 16.7  و 20  ۲ M  )و ارقام در چهار سطح (Aljazayeri ، برکت ، شامی و قلمرو و ور. 3514) مورد استفاده قرار گرفت.
به غیر از ارتفاع بوته با تراکم بوته ارتفاع پایین ترین غلاف از سطح خاک وزن صد دانه تعداد غلاف در بوته تعداد دانه در غلاف اثرات قابل توجهی داشته است با افزایش تراکم بوته از 5/12 تا 20 بوته درمتر مربع افزایش عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی قابل توجهی داشته است . افزایش فاصله گیاهان باعث افزایش تعداد غلاف در بوته اما کاهش تعداد دانه در غلافها می شود و برآیند آنها ایجاددانه های درشت تر می باشد

منبع:

مجله آفریقایی بیوتکنولوژی جلد. 9 (50) ، ص 8،643 - 8647 ، ، 13 دسامبر ، 2010
آنلاین شد در http://www.academicjournals.org/AJB

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

 

هاشم آبادي داوود,صداقت حور شهرام

 به منظور ارزيابي اثر متقابل تاريخ و تراكم كاشت بر عملكرد و كيفيت باقلا رقم «بركت» در سال زراعي 81-80 آزمايشي به صورت طرح فاكتوريل در قالب بلوك هاي كامل تصادفي با 3 تكرار در مزرعه اي واقع در شهرستان آستانه اشرفيه به اجرا گذاشته شد. تيمارهاي تاريخ كاشت شامل دو سطح دهم آبان ماه و بيست و پنجم آبان ماه و تيمارهاي تراكم كاشت شامل چهار سطح 17، 22، 25، 29.7 بوته در مترمربع بودند. در اين آزمايش صفاتي از قبيل عملكرد محصول، تعداد انشعابات بوته، وزن تر بوته، درصد ماده خشك بذر، درصد نيتروژن بذر، وزن صد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد بذر در غلاف، طول بوته و تعداد گره در بوته مورد ارزيابي قرار گرفتند. تاخير در كاشت موجب كاهش تعداد گره، كاهش طول بوته، كاهش درصد ماده خشك بذر، كاهش عملكرد محصول، كاهش وزن تر بوته ها، كاهش تعداد انشعابات بوته و كاهش تعداد غلاف در بوته شد، اما روي وزن صددانه، تعداد بذر در غلاف و درصد نيتروژن بذر اثر معني داري نداشت. در صفات فوق تيمار a1 (تاريخ كاشت دهم آبان) در مقايسه با تيمار a2 (تاريخ كاشت بيست و پنجم آبان) برتري محسوسي داشت. كاهش تراكم بوته در واحد سطح باعث افزايش تعداد گره در بوته، وزن صد دانه، وزن تر بوته ها، تعداد انشعابات بوته و تعداد غلاف در بوته شد. اما روي طول بوته، درصد ماده خشك بذر، درصد نيتروژن بذر، عملكرد محصول و تعداد بذر در غلاف اثر معني داري نداشت. اگر چه اثر تراكم كاشت بر عملكرد محصول معني دار نبود اما تيمار 17 بوته در مترمربع با ميانگين 11.34 تن در هكتار بيشترين عملكرد را بين تراكم مختلف كاشت به خود اختصاص داد. اثر متقابل تاريخ و تراكم كاشت روي درصد نيتروژن بذر و تعداد بذر در غلاف اثر معني داري نداشت اما اين تيمارها روي ساير صفات اثر مثبتي داشتند
 

منبع:علوم كشاورزي بهار 1385

 

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

گلابي مجتبي و لك شهرام

اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز

mojtaba_golabi@yahoo.com

 چكيده :

تعيين تراكم بذر در واحد سطح و ميزان نيتروژن مورد نياز و اثر متقابل اين دو عامل از ابزارهاي مهم مديريتي مي باشند كه با بكار بستن صحيح آنها زمينه مناسبي براي حصول عملكرد مطلوب فراهم مي شود و بر اين اساس به منظور بررسي تأثير مصرف مقادير مختلف كود نيتروژن و تراكم  بوته بر عملكرد كمي و كيفي باقلا در شرايط آب و هوايي اهواز يك طرح آزمايشي در قالب آزمايش كرتهاي خرد شده (Spilit Plot) با پايه طرح بلوكهاي كامل تصادفي در مزرعه آزمايشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز اجرا گرديد . فاكتور كود نيتروژن با سه طرح N3=90 ,N2=60,N1=30 كيلوگرم در هكتار نيتروژن خالص بصورت پايه در كرتهاي اصلي و سطوح فاكتور تراكم بوته شامل فاصله بوته روي رديف                D3=30, D2=20,D1=10 سانتي متر در كرتهاي فرعي قرار داده شدند . نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه با افزايش مصرف كود نيتروژن عملكرد دانه، شاخص برداشت و تعداد غلاف در بوته به طور معني داري افزايش يافت اما ماده خشك كل توليدي ، تعداد شاخه هاي هر بوته ، تعداد دانه در غلاف و وزن صدددانه در اثر مصرف مقادير مختلف نيتروژن تغيير معني داري نداشتند . همچنين با افزايش تراكم بوته ماده خشك كل ، عملكرد دانه و تعداد غلاف در بوته به صورت معني داري افزايش يافته و تعداد شاخه هاي هر بوته و شاخص برداشت كاهش معني داري نشان مي دهد اما بر روي تعداد دانه در غلاف و وزن صددانه تأثير معني داري ندارد . با بررسي بعمل آمده مشخص گرديد كه مقادير مختلف كود نيتروژن و تراكم بوته باعث تغيير زيادي در درصد پروتئين دانه نشد . اثر متقابل كاربرد كود نيتروژن و تراكم بوته بر عملكرد دانه و شاخص برداشت معني دار تشخيص داده و تيمار N3D1 (كاربرد 90 كيلوگرم كود نيتروژن و فاصله رديف 10 سانتي متر ) بيشترين عملكرد دانه را دارا بود . با توجه به اين    بررسي ها كه نشان دهنده تأثير بالاي كود نيتروژن و تراكم بوته بر باقلا توسعه كشت اين محصول در اهواز در اين آزمايش سعي شده است به بررسي تأثير اين فاكتورها  بر عملكرد كمي و كيفي باقلا پرداخته شود .

 منبع:

29 و30 آبان 1384- مشهد مقدس- پژوهشكدة علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |